“ХҮҮХДИЙГ ХҮМҮҮЖҮҮЛЭН СУРГАСАН ӨВ СОЁЛОО САХИХУЙ” сэдэвт эцэг эх асран хамгаалагчдад зориулсан сургалт 9-р сарын 30

Энэ 7 хоногт эцэг эх, асран хамгаалагч болон 9-12-р ангийн сурагчдад зориулсан сургалтууд явагдул тул постер хэлбэрээр мэдээллийг оруулав.