2022-2023 оны хичээлийн жилд хичээллэх дугуйланд сурагчдыг элсүүлэхэд тавигдах шаардлагыг хүргэж байна.

2022-2023 оны хичээлийн жилд хичээллэх дугуйланд сурагчдыг элсүүлэхэд тавигдах шаардлагыг хүргэж байна.
АУБ нар хүүхдүүдийнхээ мэдээллийг авч дугуйлан хичээллүүлэх багш нарт бүртгүүлж сонгон шалгаруулалтад оруулж хүүхдүүдээ элсүүлж авна уу?
Дугуйлан хичээллүүлэх багш нар үр дүнтэй, хүүхдүүдээ идэвхжүүлж ажиллахыг хүсье.
Доорх шаардлагын дагуу клубүүд үйл ажиллагаагаа явуулна уу?