2022-2023 оны хичээлийн жилийн сурагч, эцэг эх, асран хамгаалагчдад чиглэсэн үйл ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө гарлаа.

2022-2023 оны хичээлийн жилийн сурагч, эцэг эх, асран хамгаалагчдад чиглэсэн үйл ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө гарлаа.