11а, 12а ангийн сурагчид хятадын их дээд сургуулиудын танилцах онлайн өдөрлөгт оролцож байна.

2022.12.13
МУБИС-ийн харьяа ЕБС-ийн 11а, 12а ангийн сурагчид хятадын их дээд сургуулиудын танилцах онлайн өдөрлөгт оролцож байна.