Бэлтгэл бүлгийн хичээл 5-р сарын 12-ны 18:30 цагаас эхэлнэ.

Бэлтгэл бүлгийн хичээл 5-р сарын 12-ны 18:30 цагаас эхэлнэ.