МОНГОЛ ӨВ СОЁЛ, ТҮҮХ, УЛАМЖЛАЛАА ТАНИН МЭДЭХ АЯНЫ УДИРДАМЖ