Үндэсний товлолын дагуу сахуу татрангийн дархлаажуулалт хийгдэж байна

Үндэсний товлолын дагуу сахуу татрангийн дархлаажуулалт хийгдэж байна