“Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын зайн болон танхим хосолсон богино хугацааны сургалтыг 2023 оны 1 сарын 24

“Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын зайн болон танхим хосолсон богино хугацааны сургалтыг 2023 оны 1 сарын 24