Нийт эцэг, эх, асран хамгаалагч нартаа уриалга гаргах нь

-----