Мэргэжлийн зэргийн хугацаа дуусаж байгаа болон шинээр мэргэжлийн зэрэг авах хүсэлтэй багш нар материалаа бүрдүүлнэ үү. Өргөдлийг энэ 7 хоногт хүлээж авна.

Энэ жил мэргэжлийн зэргийн хугацаа дуусаж байгаа болон шинээр мэргэжлийн зэрэг авах хүсэлтэй багш нар материалаа бүрдүүлнэ үү.
Өргөдлийг энэ 7 хоногт хүлээж авна.
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны А/812 дугаар тушаалын хавсралт:
МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ, ХАСАХ ЖУРАМ-аас танилцуулж байна. ЗАН-ийн ахлагч нар анхаарна уу?
-----