Бэлтгэл бүлгийн хичээл 5-р сарын 2-оос эхэлнэ.

Бэлтгэл бүлгийн хичээл 5-р сарын 2-оос эхэлнэ.

-----